Záložka do knihy spája slovenské školy - 8. ročník

Celoslovenský projekt: Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu – 8. ročník

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická knižnica.

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Rovnako sa zážitkovým spôsobom oboznámili s významnými osobnosťami, ktoré v minulosti prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane ľudských práv a slobôd vo svete alebo na Slovensku. Výmenu záložiek môžu školy využiť na nadviazanie spolupráce a kontaktov s inou partnerskou školou vybratou na základe prihlášky.

Trvanie projektu: do 31. 10. 2019

Vyhodnotenie projektu: 30. 11. 2019 (výsledky zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk)

Naša partnerská škola: Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník

Účastníci projektu: študenti I.A a I.B triedy

Realizácia projektu:

Gymnázium J. Kráľa, SNP3, 953 42 Zlaté Moravce

Aj v tomto školskom roku sa naša škola s nadšením zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Po oboznámení s témou, ktorá bola opäť veľmi aktuálna, keďže 17. novembra si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, sa žiaci pustili do vyhľadávania informácií z kníh a iných dostupných zdrojov (internet, historické časopisy, osobný kontakt s pamätníkmi udalostí a i.). Samostatná bádateľská činnosť priviedla žiakov k nájdeniu zaujímavých publikácií a archívnych záberov, vďaka ktorým sa obzor ich dosiaľ nadobudnutých vedomostí rozšíril a ich záujem o tému ešte viac prehĺbil.

V rámci prípravnej fázy žiaci prinášali svoje „knižné úlovky“ do školy a vymieňali si informácie. Medzi titulmi, ktoré putovali z rúk do rúk, sa objavili aj tieto: Nebudete ich môcť rozvrátiť s podtitulom Z osudov katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1943 - 89 (F. Mikloško, 1991), Zastavte Dubčeka (J. Banáš, 2009), S otvorenými očami (M. Kňažko, 2019), Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989 (J. Pešek a kolektív, 2003), Štruktúry moci na Slovensku 1948: 1989 (J. Pašek –R. Letz, 2004), Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989 (P. Blažek ed., 2005).

Prostredníctvom štúdia kníh si žiaci postupne dotvárali obraz o udalostiach z novembra 1989 a na ich pozadí odhaľovali životné príbehy jednotlivcov. Spomedzi tých, ktorých mená sa v súvislosti s demokraciou spomínali najčastejšie, medzi študentmi najviac rezonovali Alexander Dubček, Václav Havel, Milan Kňažko, Karel Kryl, František Mikloško a i. .

V ďalšej fáze sa žiaci naplnení informáciami pustili do vlastnej tvorivej práce a svojim záložkám dávali finálnu formu a vzhľad. Keďže kreativite sa medze nekládli, na záver sa, veru, bolo na čo pozerať.

Našou partnerskou školou sa tento rok na základe určenia stalo Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník. Komunikácia s koordinátorkou pani učiteľkou Annou Mačekovou prebiehala bez problémov a v priateľskej atmosfére. V úvodnom maily sme si zaslali základné informácie o počte zúčastnených žiakov a zaželali si príjemnú spoluprácu. Na záver sme si vymenili informácie o zaslaní a prijatí záložiek. Do projektu sa zapojilo 50 žiakov a rovnaký počet záložiek sme aj odoslali.

Projekt Záložka sme sa snažili podporiť aj inými akciami, ktoré súvisia nielen s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti, ale prispievajú aj k rozširovaniu vedomostí o páde socialistického režimu na Slovensku a vzniku demokracie. Študenti pod vedením pani učiteľky dejepisu vytvorili nástenku, ktorá v časovom slede zhŕňa udalosti od 17. 11. do. 28. 12. 1989. Nástenka je umiestnená na chodbe a poskytuje informácie pre všetkých okoloidúcich. 11. 11. 2019 sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na pôde našej školy uskutočnila beseda s historikom Tomášom Černákom z katedry slovenských dejín FF UK. Dôkazom, že táto téma je pre žiakov zaujímavá a majú záujem dozvedieť sa o nej viac, bol veľký počet otázok, ktoré zúčastnení žiaci kládli nášmu hosťovi.

Čo dodať na záver? Tretí rok sa s radosťou zapájame do tohto projektu a už teraz sme v očakávaní, ako bude znieť téma v nasledujúcom ročníku. Dúfame, že sa opäť staneme jeho súčasťou, pretože budovanie vzťahu k čítaniu a podpora žiakov k samostatnej práci má nezastupiteľný význam pre ich budúcnosť.

Slovenská pedagogická knižnica


Fotogaléria