Vitajte

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje žiakom, že v dňoch
28.10. 2021 až 1.11.2021 sú jesenné prázdniny.

Vyučovanie pokračuje 2.11.2021 (v utorok).

RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy

Rodičovské združenie Gymnázia Janka Kráľa Logo školy
Dňa 4. novembra 2021 (štvrtok) v čase od 15:30 do 17:00 hodiny sa uskutoční rodičovské združenie Gymnázia Janka Kráľa.
Prezenčne pre 1. a 2. ročník
Podmienky pre vstup:
 • Mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor)
 • Aplikovať dezinfekciu na ruky
 • Predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (potvrdenie obdržíte pri vstupe do budovy)
Online pre 3. a 4. ročník
Program:
 1. Informácie zo zasadnutia rady rodičov
 2. Voľba zástupcov do Rady rodičov 1. ročník
 3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov
 4. Informácie k dištančnému vzdelávaniu

RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy

 
Jesenné aranžovanie 2. november 2021 | 5. a 6. vyučovacia hodina
Na aranžovanie je potrebné si priniesť vlastný materiál, napr. tekvicu na vyrezávanie alebo pomôcky na tvorbu ikebany. ... plagát
 
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe Štruktúrovaný kurz, zameraný na nadobudnutie kompetencií v oblasti projektového manažmentu programov Erasmus+, bol organizovaný hamburským Inštitútom European Teacher Training UG na gréckom ostrove Kréta. Pôvodný termín mobility bol naplánovaný na október 2020. Nariadenia MŠVVaŠ z dôvodu pandémie priniesli nielen online výučbu, ale aj zákaz všetkých mobilitných aktivít. ... viac
 
Deň jablka Dňa 21.10.2021 sa na našej škole konal Deň jablka. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najchutnejší a najkrajší jablkový koláč či zákusok. Sladké pochutiny hodnotila porota. Spomedzi množstva súťažných koláčov vybrala tri víťazné. Víťazkou sa stala Viktória Laktišová z 1.A triedy, 2. miesto obsadil Martin Ivan z 2.A triedy a na 3. mieste sa umiestnil jablčník Kristíny Šútorovej z 1.B triedy. ... viac
 
Spoluúčasť rakúskych a slovenských študentov na projekte Erasmus+ nám otvorila nové horizonty v oblasti medzinárodnej spolupráce Náš projekt Student motivation across borders – an Austrian-Slovak collaboration realizovaný v rámci programu Erasmus+ vstúpil do finálnej fázy. Prebehli posledné úpravy v záverečnej správe, ktorá bola ohliadnutím za dvojročným úsilím a rekapituláciou všetkých aktivít, ktoré sme v spolupráci s rakúskym partnerom HLW Tulln zrealizovali. ... viac
 
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2022/2023 - body za predmetové olympiády a súťaže Logo školy študijný odbor – zameranie: 79 02J - gymnázium

Kritériá prijatia - body za predmetové

 
Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Príznačný názov, ktorý si Gymnázium Janka Kráľa zvolilo pre svoju súťaž, je nielen titulom Komenského pedagogického spisu, ale symbolicky predstavuje jednu zo vstupeniek do sveta vzdelaných ľudí. Tú vstupenku získavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia súťažnej aktivity konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. ... viac
 
Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Naša škola získala nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad (podľa vlastného rozhodnutia školy). Všetky koše sú vyrobené z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku. ... viac
 
Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka aktualizované Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. ... viac
 
V našej jedálni objednávame stravu online strava.cz V našej jedálni objednávame stravu online.
Viac informácií »
 
Brána jazykov otvorená Logo školy

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce Vás pozýva na 8. ročník jazykovej súťaže BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 22.9.2021 od 9:00 h.


 • súťažia trojčlenné družstvá žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ
 • súťažné družstvá hravou formou riešia na stanovištiach zaujímavé úlohy v cudzích jazykoch, za ktoré zbierajú body
 • najúspešnejšie družstvá budú ocenené
Viac informácií na plagáte »
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Začiatok nového školského roka bol odlišný od predchádzajúcich rokov, nezačali sme ho v historickej aule, ale na neobvyklom priestore – na našom školskom dvore. Dôvodom sú pretrvávajúce protipandemické opatrenia. ... viac
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Logo školy

Na základe Školského semaforu Vám zasielame informácie k nástupu do školy.

Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha).

V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádza v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
 2. poslať scan e-mailom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti “,
 3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára.

Príloha:

Oznam - samotestovanie (.pdf, 365 kB) Logo školy Milí rodičia, žiaci, ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách ...viac (.pdf, 365 kB)