Zdravie na tanieri 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2016 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2016. Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) a §9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naša škola zareagovala na danú výzvu a vypracovala projekt s názvom Žijeme zdravo.

Ciele nášho projektu:

 • Propagovať zdravý životný štýl mladých ľudí
 • Zvyšovať povedomie v oblasti zdravej výživy – beseda s lekárom, prezentácie žiakov - máj, jún 2016
 • Zapojiť žiakov do pohybových aktivít formou súťaže družstiev – naučiť žiakov vzájomnej kooperácii, vzájomnej spolupráci, zodpovednosti, vytrvalosti – máj, jún 2016
 • Systematicky pracovať s princípmi pochvál a odmien ako s motivačnými nástrojmi formovania zodpovednosti v živote žiaka, budovať vzájomný rešpekt, úctu k spolužiakom – jún 2016
 • Vybudovať u žiakov stravovacie návyky – poukázať na potrebu raňajok – zdravé raňajky – mliečne výrobky, kaše: ovsená, pohánková, ovocie... – september, október 2016
 • Poznať a vedieť pripraviť gastronomické špecifiká rôznych štátov EÚ, vidieť a chápať jedlo ako súčasť národných kvalít a tradícií – príprava posteru k Európskemu dňu jazykov, ochutnávka jednoduchých receptov – zapojenie do III. ročníka školského projektu Brána jazykov otvorená – posilňovanie medzipredmetových vzťahov – cudzie jazyky, umenie a kultúra, informatika, geografia - september 2016
 • Pri realizácii úloh nášho ŠkVP vychádzame z národných tradícií, kultúrnych hodnôt, aby sme žiakov viedli k tolerancii, rešpektovaniu všeľudských noriem a zásad - vianočné tradície v regióne - november 2016
 • Zabezpečiť publicitu projektu na webových stránkach školy, u zriaďovateľa NSK, v miestnych novinách (Tekovské noviny).

Lokalizácia projektu:

Vyše storočná tradícia nášho gymnázia je pre nás výzvou vzdelávať a vychovávať mládež zlatomoraveckého regiónu, ale aj širšieho okolia. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 20 učiteľov a 12 nepedagogických pracovníkov pre 257 žiakov (29 žiakov v osemročnej forme a 228 žiakov vo štvorročnej forme štúdia).

Všetky aktivity projektu budeme realizovať na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Zapojenie do projektu – spolupráca:

 • so Žiackou školskou radou pri organizácii a realizácii aktivít
 • s lekármi v regióne (lekári sú absolventmi našej školy)
 • s regionálnou hygieničkou
 • s vedúcou školského bufetu
 • s vedúcou školskej jedálne

Časový harmonogram realizácie projektu:

Mesiac Aktivita Spôsob riadenia Organizačné zabezpečenie
APRÍL Vypracovanie a kvantifikované vyhodnotenie vstupného dotazníka zameraného na diagnostiku postoja a návykov k zdravému životnému štýlu. Inicializácia -východiskový stav stravovacích návykov žiakov Mgr. Jozefína Kováčová, Mgr. Ľuboš Debnár
Prednáška s lekárom (diabetológ) – zdravý životný štýl - ppt prezentácie žiakov, tvorba potravinovej pyramídy, prezentácia aktivít na informačnej tabuli v priestoroch školy. Plánovanie a realizácia prednášky – spojená s diskusiou Vedúca PK biológie – Mgr. Jozefína Kováčová
Propagačný leták k zdravej výžive. Inicializácia PaedDr. Anna Rosenbergová
MÁJ Športové popoludnie – súťaž družstiev – pohybové aktivity – prekážkový beh, šplh na lane/tyči, skoky cez švihadlo. Realizácia aktivity. Mgr. Viera Mihalková
Príprava ovocných smoothie, zdravých nátierok, zeleninové prílohy pre športové popoludnie. Realizácia aktivity. Mgr. Jozefína Kováčová
JÚN „Deti deťom“ – príprava ovocných toriet – každá trieda pripraví tortu pre inú triedu – upevňovanie medziľudských vzťahov medzi triednymi kolektívmi. Realizácia aktivity. Mgr. Alena Rakovská, RNDr. Monika Gáliková
Tvorba potravovej pyramídy. Propagácia projektu. RNDr. Monika Gáliková
SEPTEMBER Organizačné zabezpečenie III. ročníka školského projektu Brána jazykov otvorená pri príležitosti Európskeho dňa jazykov – príprava posteru – štáty EÚ a ich kulinárske špeciality – ukážky jednoduchých receptov. Realizácia aktivity. Mgr. Alena Končalová, Mgr. Viera Mihalková, Mgr. Svetalana Jančová, Mgr. Alena Rakovská, Mgr. Andrea Holecová, Mgr. Jana Magdolenová
Svetový deň mlieka v škole 28.9. – spolupráca s Levickými mliekarňami. Plánovanie, realizácia. RNDr. Renáta Kunová, PhD., Levmilk.
OKTÓBER Týždeň zdravej výživy – mliečne desiate, ovocná a zeleninová desiata. Realizácia aktivity. Vedúca školskej jedálne, vedúca školského bufetu, Mgr. Jozefína Kováčová
Ochutnávka bylinkových čajov, informačný leták o správnom postupe pri ich príprave. Realizácia aktivity. Mgr. Jozefína Kováčová, RNDr. Monika Gáliková
NOVEMBER Rozvíjanie a upevňovanie vianočných tradícií – vianočné zvyky – relácia v školskom rozhlase – pečenie medovníkov a vianočných oblátok - vianočná besiedka pre žiakov a rodičov. Realizácia aktivity. PaedDr. Anna Havetová, PaedDr. Viera Šedíková
Vypracovanie a kvantifikované vyhodnotenie výstupného dotazníka zameraného na diagnostiku aktivít projektu a jeho dosah na zmenu životného štýlu. Vyhodnotenie a ukončenie aktivít. Mgr. Jozefína Kováčová, Mgr. Ľuboš Debnár

Projekt bol úspešne prijatý a škola získala 2660€ z dotácie MŠ a 140€ spolufinancovaním z Občianskeho združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa.

Link úspešných uchádzačov: https://www.minedu.sk/data/files/6123_vybrane_projekty_znt_2016.pdf

Prosíme o vyplnenie vstupného dotazníka zameraného na diagnostiku postoja a návykov k zdravému životnému štýlu (pred kliknutím na odkaz je potrebné prihlásiť sa na stránke - https://gjkzm.edupage.org):
Dotazník - Správne stravovanie, zdravá výživa

Prednáška o správnej výžive a predchádzaniu civilizačných chorôb - článok:
http://gjkzm.sk/skolske-aktivity/2015-2016/prednaska-o-spravnej-vyzive-a-predchadzaniu-civilizacnych-chorob

Ovocné torty - článok:
http://gjkzm.sk/skolske-aktivity/2015-2016/ovocne-torty