Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ - logo Európsky sociálny fond - logo Operačný program Vzdelávanie - logo

Informácie Ciele Aktivity Výstupy Fotografie

Aktivity

Hlavné aktivity a časový horizont projektu

Názov aktivity Trvanie od Trvanie do
Inovovanie vzdelávania, zriadenie chemicko-biologického laboratória a modernizácia pomôcok 02/2014 03/2015
Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania 07/2014 06/2015
Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti 02/2014 07/2015

Podporné aktivity

Názov aktivity Trvanie od Trvanie do
Riadenie projektu 02/2014 07/2015
Publicita a informovanosť 02/2014 07/2015

Aktivita 1.1 Inovovanie vzdelávania, zriadenie chemicko-biologického laboratória a modernizácia pomôcok

 • Výstupmi aktivity je inovovaný obsah pre jednotlivé predmety, ktorý pozostáva z novozriadeného prírodovedného laboratória, z inovovaných vzdelávacích/učebných materiálov, modernizovaných didaktických prostriedkov, doplnenia knižničného fondu, zariadenia a vybavenia. Dôležitým výstupom je súbor nových a inovovaných študijných/vzdelávacích materiálov.
 • Každý pedagogický zamestnanec pre inováciu výučby vytvorí vzdelávacie/študijné materiály: metodická príručka, digitálna učebnica, pracovný zošit – listy, prezentácie a podobne so zameraním na rozvoj jeho sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností, či podnikateľských vedomostí, kompetencií, zručností a ekonomického myslenia žiakov.
 • Tieto vzdelávacie materiály budú tvoriť celok pre každý predmet zvlášť, čiže každý predmet bude mať jeden komplexný inovovaný alebo novovytvorený učebný materiál. Didaktické prostriedky a knižničný fond pre jednotlivé predmety sú podrobnejšie rozpísané v komentároch rozpočtu pri jednotlivých položkách. Vytvorené vzdelávacie materiály, inovované didaktické prostriedky, textové pomôcky a interaktívne vybavenie.

Pedagógovia v týchto mesiacoch vytvárajú inovatívne učebné materiály, pomôcky, ktoré budú implementovať do výučby v školskom roku 2014/2015.

Môžeme otvoriť trochu dvere, nazrieť do nových poznatkov, prečítať si ich, zamyslieť sa možno aj zapamätať.

 • NEJ, Mgr. A. Šabová, Umwelt - Natur - prezentácia (.pptx, 2,47 MB), (.pdf, 1,45 MB)
 • NEJ, Mgr. V. Mihalková, Ročné obdobia, počasie - pracovný list (.doc, 1,5 MB), (.pdf, 977 kB)
  Tento jav s nami dokáže niekedy poriadne pocvičiť a ešte ho pomenovávame inými slovami. Netreba sa báť, s pomocou tohto učebného materiálu to určite zvládnete.
 • NEJ, Mgr. S. Jančová, Príroda na Slovensku - pracovný list (.doc, 2,63 MB), (.pdf, 626 kB)
 • RUJ, Mgr. V. Mihalková, Zdravie - pracovný list (.doc, 2,74 MB), (.pdf, 816 kB)
  Ruský jazyk sa znova stáva veľmi žiadaným na trhu práce. Pri štúdiu tohto pracovného listu starší študenti zistia, že si toho z ruštiny ešte dosť pamätajú a súčasní študenti si aj pomocou tohto jazyka určite nájdu dobré pracovné miesto.
 • MAT, RNDr. R. Kunová, PhD., Kombinatorika - prezentácia (.pptx, 733 kB), (.pdf, 1,44 MB)
  V živote môžeme skombinovať asi všeličo, ale v matematike máme pre tento postup určité pravidlá. Ako si ich ľahšie osvojiť? Pozrite si túto prezentáciu.
 • BIO, RNDr. R. Kunová, PhD., Bunka - pracovný list (.doc, 2,22 MB), (.pdf, 684 kB)
  Prináša veľmi zaujímavú prácu žiaka s kartičkami, kde treba aplikovať vedomosti: priradiť k obrázku správny text.
 • ANJ, Mgr. H. Siklenková, Móda - prezentácia (.ppt, 10,1 MB), (.pdf, 1,47 MB)
  Kto by si nechcel priniesť zo zahraničných butikov aj nejaký dobrý kúsok outfitu. Tu je návod, ako sa zorientujete v tom množstve vychytávok a určite si v budúcnosti nejaký vyberiete.
 • ANJ, Mgr. H. Siklenková, Globálne problémy - pracovný list (.doc, 3,64 MB), (.pdf, 856 kB)
 • FYZ, Mgr. Debnár, Polarizácia svetla - prezentácia (.ppt, 2,97 MB), (.pdf, 429 kB)
  Pre oko laika ťažká téma, ale aj oko prijíma a spracováva svetelné lúče. Mali by sme sa naučiť poznať a v praxi využiť tieto nevšednosti a zákonitosti prírody.
 • CHE, Mgr. J. Kováčová, Uhľovodíky - pracovný list (.doc, 566 kB), (.pdf, 515 kB)
  Moderná vyučovacia stratégia, prostredníctvom hry pexeso sa žiaci učia efektívnejšie, ľahšie.
 • SJL, PaedDr. Rosenbergová, Morgenstern, čistá lyrika - prezentácia (.pptx, 447 kB), (.pdf, 184 kB)
  Prezentácia predstavuje netradičné spojenie hudby a poézie. Skúste sa začítať a vypučuť si niečo iné...
 • OBN, PaedDr. Rosenbergová, Typy temperamentu - prezentácia (.pptx, 388 kB), (.pdf, 513 kB)
 • DEJ, Mgr. H. Ujčíková, História Gymnázia J. Kráľa - prezentácia (.pptx, 9,79 MB), (.pdf, 2,08 MB)
  Práca prináša celostný pohľad na našu históriu, doplnená je originálnymi fotografiami.

Pracovné porady projektového tímu (marec – júl 2014)

Dôležitou súčasťou aktivít v rámci projektu sú pracovné porady projektového tímu, ktoré vytvoria základnú os pre koordináciu a kooperáciu činností. Členovia projektového tímu dostávajú informácie o obsahovej a formálnej stránke svojich aktivít. Je potrebné spomenúť aj možnosť vzájomnej diskusie a verifikáciu používaných postupov.

3. marca 2014 sme na porade dostali základné informácie o projekte, druh operačného programu, prioritná os, ciele, časový horizont, náplň našej konkrétnej práce: vypracovávanie inovovaných učebných materiálov. Najdôležitejším bodom porady boli informácie a diskusia o objednávke kníh, učebných pomôcok a spotrebného materiálu.

10. marca 2014 – RNDr. Kunová informovala o doplnení knižničného fondu, o vytváraní pracovných listov a prezentácií.

21. marca 2014 – sme sa zaoberali našimi konkrétnymi požiadavkami a potrebami v projekte, výberom pomôcok, metodikou a spracovaním pracovných a kumulatívnych výkazov.

3. apríla 2014 – hlavnou náplňou porady bolo doplnenie učebných pomôcok pre predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, dejepis.

16. apríla 2014 – na pracovnej porade sme riešili organizačnú a dokumentačnú stratégiu osobných konzultácií, časovú a programovú štruktúru porád projektového tímu, postup vypracovania a dokumentovania inovovaných študijných materiálov, námety na tvorivé možnosti inovácie učebných materiálov.

2. mája 2014 – hovorili sme o propagácii projektu na internetovej stránke školy, na stránkach Tekovských novín a internetových stránok mesta Zlaté Moravce.

30. mája 2014 – sme boli informovaní o nutnosti dôsledného postupu pri vypracovaní administratívnych materiálov projektu.

2. júna 2014 – sme riešili obsahové a technické otázky.

27. júna 2014 – bolo potrebné doplniť databázu objednávaných didaktických pomôcok.

3. júla 2014 – už sme dostali základné informácie o implementácii inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania, o nových formách, metódach a vzdelávacom obsahu, ktoré majú zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov, a tak ich pripraviť pre podmienky vedomostnej spoločnosti a trh práce.

Fotogaléria - Pracovné porady členov projektového tímu

Rozbaľovanie učebných materiálov

Na projekte sme pracovali aj počas letných dovolenkových dní. Bolo potrebné vybaliť niekoľko desiatok balíkov, nové učebné texty, študijné materiály, kategorizovať ich a evidovať. V nasledujúcich mesiacoch už budú s týmito inovovanými učebnými materiálmi, učebnicami, pracovnými zošitmi, s novými didaktickými pomôckami pracovať študenti gymnázia na predmetoch, ktoré sú zahrnuté v projekte. Pre študentov budú tieto postupy určite zaujímavejšie ako tradičné formy výuky.

Práca s takýmito učebnými a študijnými materiálmi vedie k efektívnejšiemu rozvoju kognitívnych, personálnych aj intrapersonálnych kompetencií študentov.

Fotogaléria - Rozbaľovanie učebných materiálov

Implementácia učebných textov do výchovno-vzdelávacieho procesu

V novom školskom roku realizujeme ďalšie školské aktivity: implementácia inovovaných učebných textov a materiálov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci pracujú s novými informačno-komunikačnými technológiami, učebnými materiálmi, ktoré umožňujú efektívnejšie získať nové poznatky a aplikovať ich pri riešení tvorivých úloh.

Fotogaléria - Implementácia učebných textov

Pracovné porady projektového tímu (september – november 2014)

V 1. fáze realizácie projektu, od marca do augusta 2014, bola hlavnou náplňou práce pedagógov tvorba inovačných vzdelávacích materiálov.

Od septembra 2014 sme začali s ich implementáciou. Na vyučovacích hodinách pracujeme s učebnými materiálmi, ktoré vytvorili pedagógovia, s novými učebnými pomôclami, študijnými a učebnými textami. Tieto procesy boli najdôležitejším obsahom pracovných porád projektového tímu.

3.9.2014 sme riešili základné línie implementácie, komplexnosť dokumentácie k tomuto procesu. Zaoberali sme sa aj dotazníkom pedagógov.

22.9.2014 súčasťou implementačných činností bola aj príprava a realizácia netradičného edukačného dňa: Brána jazykov otvorená.

1.10.2014 porada riešila otázky chemicko- biologického laboratória, materiálne vybavenie a okruh vzdelávacích aktivít.

8.10.2014 na porade sme sa zaoberali konkrétnymi problémami implementácie v jednotlivých predmetoch.

22.10.2014 riešili sme problémy komplexnosti dokumentačných materiálov inovačných procesov.

24.11.2014 otázky uzavretosti, resp. otvorenosti inovačných hodín, nové okruhy implementačných postupov. Bola detailizovaná vzdelávacia báza: typy programov, časti, prihlášky, časová dotácia.

3.11.2014 najdôležitejším bodom porady bolo vzdelávanie pedagógov.

19.11.2014 na porade sme sa zaoberali pedagogickou dokumentáciou v rámci projektu, získali sme presné informácie o vzdelávaní pedagógov v mesiaci december, diskutovali sme o formách a kontrole riešenia dištančných úloh.

Vzdelávanie pedagógov

Súčasťou aktivít projektu je aj vzdelávanie pedagógov, ktoré vychádza z potrieb modernej pedagogickej stratégie, je anticipované aj požiadavkami praxe a smeruje v rámci komplexnosti vzdelávacieho procesu k formovaniu absolventov gymnázia, k ich príprave na život a prácu v modernej, vedomostnej spoločnosti.

Permanentné sebavzdelávanie a neustále skvalitňovanie a rozširovanie si vedomostí a zručností pedagógov našej školy sa od decembra 2014 realizuje v rámci dvoch vzdelávacích programov: Žiacke projekty a Digitálny obsah vzdelávania. Odbornými garantmi vzdelávacích programov sú Ing. Skladanová a PaedDr. Chalachánová. Program oboch okruhov zahrňuje rozvoj kompetencií pedagóga v oblasti programovania, realizácie, vyhodnotenia projektových postupov vo vyučovaní a rozvoj zručností v práci s modernými technológiami. Vzdelávaniu venujú učitelia svoj voľný čas, popoludňajšie hodiny.

Uvedomujeme si, že náš súčasný žiak chce komunikovať na partnerskej úrovni, je sebavedomý, kritický, má prístup k množstvu informácií, požaduje kvalitné vzdelávanie. Škola a učiteľ teda reprezentujú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá má poskytovať kvalitné vzdelanie.

Vzdelávania prebiehajúce v decembri:

 • Manažment žiackych projektov - Ing. Skladanová (4 pedagógovia)
 • Digitálny obsah vzdelávania - PaedDr. Chalachánová (9 pedagógovia)

Vzdelávania prebiehajú na našej škole v učebni kontinuálneho vzdelávania.

Fotogaléria - Vzdelávanie pedagógov - Manažment žiackych projektov

Fotogaléria - Vzdelávanie pedagógov - Digitálny obsah vzdelávania

PaeDr. Anna Rosenbergová

Pracovné porady projektového tímu (december 2014)

1.12.2014 koordinátor odborných aktivít Mgr. Mihalková podala informácie k aktivite 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania, dozvedeli sme sa aj presné informácie a termíny k aktivite 2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti. Ide o vzdelávanie Manažment žiackych projektov a Digitálny obsah vzdelávania.

15.12.2014 sme si upresnili požiadavky a povinnosti pedagogických zamestnancov ohľadom aktivity 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania, diskutovali sme o forme zápisu do triednej knihy, o realizácii fotodokumentácie a výstupoch žiakov. Pretože na našu školu bola dodaná časť didaktických pomôcok, diskutovali sme o ich uložení a evidencii tak, aby boli použité aj pre ostatných pedagógov a stali sa pevnou súčasťou premeny našej školy na modernú.

Pracovné porady projektového tímu (január 2015)

8.1.2015 RNDr. Renáta Kunová, PhD., projektový manažér, nás privítala v Novom roku a zaželala nám veľa zdravia a úspechov v zvládnutí našej práce. Koordinátor odborných aktivít Mgr. Mihalková podala ďalšie informácie ohľadom aktivity 1.2 implementácie inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania, informovala tiež o termínoch k aktivite 2.2. školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti – Digitálna biológia a Digitálna chémia, ktoré budú realizované v Bratislave. Diskutovali sme o evidencii učebnicového fondu, evidencii didaktickej techniky a o využívaní učebnicového fondu a didaktickej techniky pri implementácii.

21.1.2015 RNDr. Renáta Kunová, PhD., projektový manažér, upresnila informácie k aktivite 2.2. školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti ohľadom vzdelávania Využívanie IKT vo vyučovacom procese a Edukačné stavebnice, vzdelávanie bude realizované v mesiacoch február a marec. Informovala o doplnení pracovného tímu – administratívnym pracovníkom od 20. 1. sa stáva Ing. Považanová, manažérom publicity sa stala od 20.1. Mgr. Ujčíková miesto PaedDr. Rosenbergovej.

Vzdelávanie pedagógov - Využívanie prostriedkov IKT vo vyučovacom procese

V dňoch 3.2. - 4.2.2015 pedagógovia našej školy absolvovali ďalšie vzdelávanie v rámci prebiehajúceho projektu. Vzdelávanie sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách v priestoroch gymnázia, pričom preverenie získaných kompetencií bude prebiehať v mesiaci marec. Ide o školenie „Využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese“.

Vzdelávanie je zamerané na zdokonalenie a skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických pracovníkov potrebných na výkon pedagogickej činnosti a ich oboznámenie s možnosťami aktívneho využívania moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) pri vyučovaní. Hlavné témy: Interaktívna tabuľa, interaktívne systémy, hlasovacie zariadenia, senzory, edukačný softvér, multimediálne učebnice.

Školiteľ: Ing. Kollárová

Fotogaléria - Vzdelávanie pedagógov - Využívanie prostriedkov IKT vo vyučovacom procese

Vzdelávanie pedagógov - Digitálna biológia

Školenie je zamerané na vybudovanie základných znalostí a princípov novodobého vyučovania v školských biologických laboratóriách pomocou digitálnych meraní. Oboznamuje vyučujúcich s modernými učebnými prostriedkami a pomôckami vhodnými pre výučbu biológie, reflektuje princípy reformy vzdelávacieho procesu na Slovensku s cieľom uľahčiť inováciu školských vzdelávacích programov v prírodovedných predmetoch.

Prehľad tém:

 • Simulačný interaktívny softvér - ilustruje javy a modely, ktoré nie je ľahké demonštrovať reálnymi experimentmi či už z finančného alebo časového hľadiska alebo by boli nebezpečné a komplikované,
 • Aplikácia senzorov a meracích súprav pri realizácii experimentov - Príroda a život, Človek, Živá príroda, Mikrosvet, Neživá príroda,
 • Spracovanie nameraných dát - analýza nameraných dát predstavuje prierez možnými riešeniami ako zaobchádzať s nameranými dátami a ako ich využívať v rôznych softvéroch.
Fotogaléria - Vzdelávanie pedagógov - Digitálna biológia

Vzdelávanie pedagógov - Digitálna chémia

Školenie je zamerané na vybudovanie základných znalostí a princípov novodobého vyučovania v školských chemických laboratóriách pomocou digitálnych meraní, oboznamuje s modernými učebnými prostriedkami a pomôckami vhodnými pre výučbu chémie. Vzdelávanie je v súlade s princípmi reformy vzdelávacieho procesu s cieľom uľahčiť inováciu školských vzdelávacích programov v prírodovedných predmetoch.

Prehľad tém: simulačný interaktívny softvér - možnosť ilustrovať javy a modely, ktoré nie je ľahké demonštrovať reálnymi experimentmi, interaktívna zložka softvéru ponúka možnosť žiakom a učiteľovi aktívne zasahovať do experimentu a meniť tak jeho priebeh alebo vstupné a výstupné parametre; aplikácia senzorov a meracích súprav pri realizácií experimentov - využitie simulačného interaktívneho softvéru demonštrácia a pokusy na témy ako sú napríklad chemický výrobok, prírodná surovina, chemicky čistá látka, rôznorodé zmesi, kyslé dažde a životné prostredie, aplikácia senzorov a meracích súprav pri realizácií pri témach: vlastnosti a premeny látok, chemické deje, zloženie látok. Softvér umožňuje spracovanie a analýzu nameraných dát.

Fotogaléria - Vzdelávanie pedagógov - Digitálna chémia

Vzdelávanie pedagógov - Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese

Školenie je zamerané na získanie teoretických a praktických vedomosti a zručnosti v práci učiteľa spojených so zaraďovaním prierezových tém. Vzdelávanie je zamerané na témy ako sú úvod do edukačných stavebníc, konštrukčné postupy modelovania, základné princípy práce so stavebnicou, typy prevodov, elektrické súčasti, ukážky návodov, jednoduché elektrické ovládanie modelov, programovanie modelov, námety na využitie modelov v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

Absolvent sa zameriava na inováciu foriem a metód, čiastočne obsahu vzdelávania s cieľom skvalitňovať výučbu s dôrazom nielen na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie. Motivuje žiakov využívaním moderných edukačných programovateľných stavebníc, ktoré umožňujú rozvíjať ich kľúčové kompetencie: jemnú motoriku, predstavivosť, schopnosť pracovať podľa slovného, obrazového návodu a praktické potvrdenie funkcionality z teoretických poznatkov.

Fotogaléria - Vzdelávanie pedagógov - Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese

Pracovné porady projektového tímu (február 2015)

2.2.2015 koordinátor odborných aktivít Mgr. V. Mihalková upresnila informácie k aktivite 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania, vymieňali sme si informácie o absolvovaných vzdelávaniach v rámci aktivity 2.2. školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti, pričom sme spoločne vyzdvihli prínos školení pre všetkých pedagogických zamestnancov gymnázia.

24.2.2015 manažér publicity Mgr. E. Ujčíková informovala o aktivitách v oblasti publicity projektu a školy na verejnosti a v médiách, diskutovali sme o ukončení tvorby inovatívnych materiálov. Koordinátor odborných aktivít Mgr. V. Mihalková informovala členov tímu ohľadom evidencie a implementácie nových didaktických pomôcok do vyučovacieho procesu s implementovaním vedomostí a zručností nadobudnutých v rámci vzdelávacích aktivít.

Fotogaléria - Pracovná porada členov projektového tímu - február 2015

Pracovné porady projektového tímu (marec 2015)

2.3.2015 v tomto mesiaci sme ukončili aktivitu 1.1 Inovovanie vzdelávacích prostriedkov, zriadenie biologicko-chemického laboratória ako aj aktivitu 2.1. školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti. Koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková podala informácie k aktivite 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania, pričom zdôraznila, že všetky prostriedky môžu využívať všetci pedagogickí zamestnanci, teda aj tí, ktorí nie sú súčasťou personálnej matice v rámci projektu.

19.3.2015 sme diskutovali o vytvorení databázy inovatívnych materiálov aj po ukončení realizácie projektu, ktoré budú k dispozícii všetkým vyučujúcim. Mgr. J. Kováčová podala informácie k aktivite zriadenie biologicko-chemického laboratória – príprava otvorenej hodiny, ktorá sa zrealizuje 2.6.2015.

Fotogaléria - Pracovná porada členov projektového tímu - marec 2015

Otvorená hodina chémie

V utorok 2.6.2015 za účasti vedúceho odboru školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. M. Galabu, vyučujúcich zo stredných a základných škôl v regióne, pána zástupcu Mgr. Ľ. Debnára, Mgr. J. Kováčovej, pedagógov gymnázia a študentov III.D triedy pani riaditeľka RNDr. Renáta Kunová, PhD. slávnostne otvorila biologicko - chemické laboratórium, ktoré bolo na našej škole vybudované vďaka finančným prostriedkom z projektu Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce. Po privítaní vo vestibule školy Mgr. V. Mihalková, koordinátor odborných aktivít, stručne oboznámila hostí s cieľmi a aktivitami projektu a potom sa všetci odobrali do laboratória.

Mgr. J. Kováčová, vyučujúca biológie a chémie, najskôr informovala o materiálnom a technickom vybavení laboratória a vyjadrila nielen za seba, ale aj za študentov veľkú radosť a spokojnosť s jeho vytvorením, ktoré bude prínosom nielen na hodinách chémie či biológie, ale iste pomôže študentom vytvoriť si bližší vzťah k týmto predmetom.

Hlavnými aktérmi boli študenti osemročného gymnázia z triedy III.D, ktorí mali pripravené pracovné listy, úlohy a všetky potrebné pomôcky na realizáciu chemických pokusov. Hoci neboli vo svojej koži, pretože nie na každej hodine sú prítomní toľkí zvedavci, svoje pokusy predviedli s istotou a skvelo zvládli aj odpovede na otázky ich vyučujúcej. Naši terciáni jednoducho dokázali, že sa vo svete chémie nestratia.

Na záver sa konala recepcia, počas ktorej v príjemnej atmosfére bol pozitívne ohodnotený nielen priebeh a realizácia otvorenej hodiny, ale aj naša účasť na danom projekte.

Fotogaléria - Otvorená hodina chémie

Pracovné porady projektového tímu (apríl 2015)

9.4.2015 sme diskutovali o využití aktivity 1.1 Inovovanie vzdelávacích prostriedkov pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. Koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková upresnila informácie k aktivite 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania. Zároveň vyzvala k vyplneniu dotazníka pre cieľovú skupinu učitelia, ktorá je k dispozícii na stránke gymnázia.

23.4.2015 koordinátor odborných aktivít Mgr. V. Mihalková podala informácie k aktivite 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania s dôrazom na evidenciu a implementáciu nových pomôcok do vyučovacieho procesu s implementovaním vedomostí a zručností nadobudnutých v rámci vzdelávacích aktivít. Taktiež sme hodnotili prínos vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, žiakov a vyučovací proces po ukončení aktivity 2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.

Fotogaléria - Pracovná porada členov projektového tímu - apríl 2015

Pracovné porady projektového tímu (máj 2015)

7.5.2015 a 20.5.2015 koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková zopakovala, aby sa aktívne využívali didaktické prostriedky aj knižničný fond na vyučovacích hodinách. Manažér publicity Mgr. E. Ujčíková informovala o aktivitách v oblasti publicity projektu a školy na verejnosti a v médiách, pričom s Mgr. J. Kováčovou upresnili, že otvorená hodina chémie sa bude konať 2.6.2015 a po jej skončení bude nasledovať recepcia pre hostí.

Členovia projektového tímu diskutovali o pokračujúcej implementácii a využívaní zručností nadobudnutých v procese aktivity 2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.

Fotogaléria - Pracovná porada členov projektového tímu - máj 2015

Pracovné porady projektového tímu (jún 2015)

1.6.2015 koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková podala informácie týkajúce sa ukončenia aktivity 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania - pripraviť výstupy za každý ročník a archivovať ostatné výstupy v priestoroch školy. Manažér publicity Mgr. Elena Ujčíková informovala o aktivitách v oblasti publicity projektu a školy na verejnosti a v médiách a tiež o príprave otvorenej hodiny chémie dňa 2.6.2015.

25.6.2015 manažér publicity Mgr. Elena Ujčíková informovala o príprave materiálov k výstupnému CD v projekte podľa manuálu pre publicitu a zabezpečila zber výstupných materiálov od pedagogických zamestnancov nezapojených v projekte. Koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková informovala, že vedúci predmetových komisii si vyzdvihnú inovované materiály, ktoré budú využívať vo výchovno-vzdelávacom procese všetci pedagogickí zamestnanci školy.

Projektový manažér RNDr. Renáta Kunová upozornila, že členovia tímu si svoje projektové materiály a výstupy ponechajú vo vlastnom archíve pre potreby spätnej kontroly na dobu 5 rokov a na záver poďakovala všetkým členom za ich prácu v danom projekte.

Fotogaléria - Pracovná porada členov projektového tímu - jún 2015

Pracovné porady projektového tímu (júl 2015)

1.7.2015 si členovia riadiaceho tímu spoločne upresnili záverečné práce na projekte. Projektová manažérka RNDr. Renáta Kunová, PhD. informovala o zmene názvu agentúry projektu, v rámci ktorej Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) mení názov na Výskumnú agentúru, so skráteným názvom „VA“. Členovia tímu naplánovali úlohy k záverečným výstupom ohľadom aktivít 1.1. Inovovanie vzdelávacích prostriedkov, zriadenie biologicko-chemického laboratória, 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania a 2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti. Koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková informovala o výsledkoch, ktoré vyplývajú z analýzy dotazníkov k aktivitám projektu.

2.7.2015 a 30.7.2015 členovia tímu realizovali všetky úlohy k záverečným výstupom - oblasť publicity, zodpovedná Mgr. Elena Ujčíková - vytvorenie a napálenie výstupových CD, oblasť výstupov k aktivite 1.1. Inovovanie vzdelávacích prostriedkov, zriadenie biologicko-chemického laboratória - vytvorenie zoznamu výstupov, oblasť výstupov k aktivite 1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania a oblasť výstupov k aktivite 2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.

Na záver RNDr. Renáta Kunová, PhD., projektový manažér, poďakovala členom riadiaceho tímu za vyčerpávajúcu prácu, za vzájomnú spoluprácu, koordinovanie aktivít a propagáciu projektu a za vytvorenie predpokladov pre rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Fotogaléria - Pracovná porada členov projektového tímu - júl 2015