Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ - logo Európsky sociálny fond - logo Operačný program Vzdelávanie - logo

Informácie Ciele Aktivity Výstupy Fotografie

Informácie o projekte

Názov projektu Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce
Žiadateľ Gymnázium Janka Kráľa, ulica SNP 3, 953 01 Zlaté Moravce
Sektor Verejný
Operačný program Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO
Projektový manažér RNDr. Renáta Kunová, PhD.
Koordinátor odborných aktivít Mgr. Viera Mihalková
Finančný manažér Mgr. Anna Šabová, Mária Kováčová
Administratívny pracovník Mária Kováčová
Manažér monitoringu RNDr. Marián Bátora, RNDr. Renáta Kunová, PhD.
Pracovník pre verejné obstarávanie Ing. Katarína Chebeňová
Pracovník pre verejnú kontrolu
3.1.1. – 4.1.1. Pedagogický zamestnanec č. 1 pre inováciu výučby a implementáciu RUJ, NEJ Mgr. Viera Mihalková
3.1.2. – 4.1.2. Pedagogický zamestnanec č. 2 pre inováciu výučby a implementáciu NEJ Mgr. Anna Šabová, Mgr. Viera Mihalková
3.1.3. – 4.1.3. Pedagogický zamestnanec č. 3 pre inováciu výučby a implementáciu MAT, BIO RNDr. Renáta Kunová, PhD., Mgr. Jozefína Kováčová
3.1.4. – 4.1.4. Pedagogický zamestnanec č. 4 pre inováciu výučby a implementáciu ANJ Mgr. Helena Siklenková
3.1.5. – 4.1.5. Pedagogický zamestnanec č. 5 pre inováciu výučby a implementáciu FYZ, MAT Mgr. Ľuboš Debnár
3.1.6. – 4.1.6. Pedagogický zamestnanec č. 6 pre inováciu výučby a implementáciu BIO, CHEM Mgr. Jozefína Kováčová
3.1.7. – 4.1.7. Pedagogický zamestnanec č. 7 pre inováciu výučby a implementáciu SJL, OBN PaeDr. Anna Rosenbergová
3.1.8. – 4.1.8. Pedagogický zamestnanec č. 8 pre inováciu výučby a implementáciu DEJ Mgr. Helena Ujčíková
3.1.9. – 4.1.9. Pedagogický zamestnanec č. 9 pre inováciu výučby a implementáciu NEJ Mgr. Svetlana Jančová